Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Impuls, Den Haag KVK: 27352448            

Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen cliënt en Impuls

Artikel 1. Ik neem de Wet Bescherming Persoonsgegevens

(WBP) in acht.

Artikel 2. Definities

 1. Met “ik”  wordt “Impuls” bedoeld.
 2. Cliënt: de persoon voor wie de begeleiding van “Impuls” bedoeld is.
 3. Opdrachtgever: de persoon (b.v. ouder) of instantie die de opdracht aan “Impuls” verstrekt en zorgt voor betaling en niet de begeleiding ontvangt.
 4. De cliënt en de opdrachtgever kunnen in persoon  dezelfde zijn. Bij jongeren <16 is dat nooit het geval.

Artikel 3. De overeenkomst

 1. De samenwerkingsovereenkomst wordt van kracht door ondertekening ervan door de cliënt en door mij. De cliënt ontvangt hiervan een kopie.
 2. De cliënt verplicht zich tot het betalen van de afgesproken kosten.
 3. De cliënt verplicht zich tot de benodigde persoonlijke inzet en tot het nemen van zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf. En ik verplicht mij tot professionele inzet.
 4. Een samenwerkingsovereenkomst loopt in principe niet af, maar wordt “slapend” als er geen sessies met de cliënt meer zijn.
 5. De cliënt en de therapeut hebben te allen tijde het recht met de sessies te stoppen. Hierover zullen beiden overleggen en zo nodig zoeken naar een passend vervolg. Beiden dragen hierbij hun eigen verantwoordelijkheid.
 6. Als opdrachtgever en cliënt niet in persoon dezelfde zijn, wordt de samenwerkingsovereenkomst pas van kracht door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.

Artikel 4. Privacy

 1. Wat tijdens de werkbijeenkomsten van de cliënt met mij wordt besproken, wordt als persoonlijk en vertrouwelijk beschouwd.
 2. Voor overleg van mij met andere hulpverleners is schriftelijke toestemming van de cliënt nodig.
 3. De therapeut mag gegevens over de cliënt aan anderen geven zonder toestemming van de cliënt als er sprake is van een conflict van plichten. Hiervan is sprake wanneer een zwaarwegend belang van de cliënt of het belang van een ander de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt.
 4. Bij het melden van signalen (of vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling ben ik verplicht tot het volgen van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (www.meldcode.nl).

Artikel 5. Verhindering bij sessies

 1. Wanneer een cliënt verhinderd is een afspraak voor een sessie na te komen, wordt de afspraak uiterlijk 24 uur voor de sessie afgezegd. Bij latere of geen afzegging is de opdrachtgever verplicht de normale kosten, zijnde het bedrag van een sessie van 1uur, voor die sessie te betalen. Bij te laat arriveren voor een sessie wordt voor de facturering gerekend vanaf het afgesproken begin-tijdstip.
 2. Als de therapeut gedurende enige tijd verhinderd is wegens ziekte of vakantie, zal zij indien nodig voor vervanging zorgen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen geschieden op basis van facturen. De cliënt toetst die op hun juistheid.
 2. Betaling geschiedt in de regel op basis van een incasso.
 3. Bij betaling door bedrijven of organisaties met een bankopdracht is het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum bijgeschreven op rekening van “Impuls”. Betalingen zullen allereerst in mindering gebracht worden op de oudst openstaande facturen.
 4. Als het verschuldigd bedrag, ongeacht de wijze van betaling, niet binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur is ontvangen mag “Impuls” vanaf dat moment zonder ingebrekestelling de hiervoor geldende wettelijke rente in rekening brengen en een herinnering sturen. Zie www.wettelijkerente.nl.
 5. Ik ben gerechtigd voor betalingsherinnering en aanmaning 12,50 euro administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Is het verschuldigd bedrag binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering niet ontvangen, dan is “Impuls” gerechtigd een aanmaning te sturen.
 7. Is het verschuldigde bedrag binnen 14 na dagtekening van de aanmaning niet ontvangen dan is ‘Impuls” gerechtigd een incassomaatregel te treffen.
 8. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt worden ter verkrijging van de voldoening van de factuur in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Voor de tarieven wordt verwezen naar de Rijksoverheid: Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten http://bit.ly/1nAf1.

Klacht- en tuchtrecht

 1. In geval van een klacht treedt de cliënt c.q. opdrachtgever eerst in overleg met “Impuls” om de klacht in goed overleg te verhelpen.
 2. De cliënt kan zich zo nodig daarna richten tot de klachtencommissie van de NVAGT. Zie http://bit.ly/WlfGQa. Deze klachtencommissie onderzoekt de klacht en doet op basis hiervan een (niet bindende) uitspraak. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
 3. Daarna kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NAP of aan de onafhankelijke Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP.